CONDICIÓNS XERAIS DE USO

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A entidade titular deste “sitio web corporativo” é a “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela”, con domicilio en Paseo do Pexegueiro 2, 36800 Redondela, Pontevedra, con número de C.I.F: 36010916F.

Correo electrónico de contacto: cofradia@cofradiaredondela.org

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Na súa calidade de USUARIO do sitio web www.chocoderedondela.com ,  a “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” infórmalle da súa política de protección de datos de carácter persoal para que libre e voluntariamente poida decidir facilitar á  “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” os datos persoais que lle poidamos requerir para acceder aos distintos servizos y contidos ofrecidos no noso Portal Web. Os datos de carácter persoal so se recollerán para o seu tratamento cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades para as que se obtiveran. Conforme ao disposto na Ley Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) informámoslle:

Identificación dos Administradores da Web:  “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela”, con domicilio en Paseo do Pexegueiro 2, 36800 Redondela, Pontevedra, con número de C.I.F: 36010916F.

Para poñerse en contacto con nós pode facelo a través dos seguintes medios:

A información obtida dos USUARIOS que visitan e interactúan co sitio web será rexistrada nun ficheiro automatizado propiedade da  “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” e inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

Das visitas recibidas na nosa páxina Web, o noso servidor recoñece automáticamente: a dirección IP, data e hora de entrada e saída da web e os ficheiros descargados.

A información que arquivamos redúcese a aqueles datos que o remitente nos proporciona voluntariamente a través dos formularios de busca a tal efecto, así como a aqueles que poidan desprenderse da súa visita á web.

A información rexistrada úsase coa finalidade de realizar unha óptima xestión da trazabilidade, así como a explotación estadística dos usos e zonas máis visitadas da Web.

A cumprimentación dos formularios, envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos no sitio web, implican o consentemento expreso do USUARIO ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte da  “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela”, coas finalidades expresadas no punto anterior.

Se non quere recibir máis correos electrónicos da  “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela”, por favor fáganolo saber a través de calqueira das vías descritas no punto primeiro. Os USUARIOS poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos en:

  • Paseo do Pexegueiro 2, 36800 Redondela, Pontevedra

A  “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” adoptou os niveis de seguridade de protección de datos legalmente requeridos e instalou todos os medios e medidas ao obxecto de evitar a sua perda, mal uso, alteración e acceso non autorizado. Non obstante, o USUARIO debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet no son inexpugnables. Consecuentemente, a  “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” non garantiza que terceiros non autorizados, actuando ilexitimamente, non poidan ter coñecemento da clase, condicións, características e circunstancias do uso que os USUARIOS fagan da Web, en cuxo caso a  “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” non se fai responsable.

USUARIOS

O acceso e/ou uso do presente sitio web corporativo da  “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL

O presente sitio web corporativo proporciona o acceso a información (en diante, “os contidos”) en Internet pertencente á  “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” aos que o USUARIO pode ter acceso.

O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que a  “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” ofrece a través do seu sitio web corporativo e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para

  • (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública;
  • (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos;
  • (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos da “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela”, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados;
  • (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 A “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web corporativo, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc…). Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación publica, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela”. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela”. Poderá visualizar os elementos do sitio web corporativo e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas da “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela”.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

A “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS

A “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu sitio web corporativo, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu sitio web corporativo.

EMPREGO DE COOKIES

A “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO polo seu sitio web corporativo. As cookies asócianse unicamente a un USUARIO anónimo e o seu computador non proporciona referencias que permitan deducir datos persoais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas pola “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela”, sen que iso prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.

LIGAZÓNS

 No caso de que no sitio web corporativo dispuxésense ligazóns ou hipervínculos hacía outros sitios de Internet, a “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos.
En ningún caso a “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet.

Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITO DE EXCLUSIÓN

A “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao seu sitio web corporativo e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

XENERALIDADES

A “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu sitio web corporativo, exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

A “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre a “Confraría de Pescadores San Juan de Redondela” e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Redondela – Pontevedra.

Este proxecto foi financiado por: